Speakers

Vsevolod Sazonov

Vsevolod Sazonov

Attorney at Law

Russian Federation

Frixos Zembylas

Frixos Zembylas

Director,

KTZ

Cyprus

Alon Kaplan

Alon Kaplan

Advocate, TEP, Chairman, Alon Kaplan International Law Firm

Israel